Telefon
Zegar

RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest RADCA PRAWNY MARIUSZ TUREK ADWOKAT JACEK WAŻNY z siedzibą: ul. Cisowa 11 lok. 103, 20-703 Lublin, al. Jana Pawła II 54 lok. 301 budynek BOŚ Bank, 42-200 Częstochowa (dalej Administrator). W sprawach RODO, w celu przysługujących uprawnień, sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, można kontaktować się za pomocą niniejszej strony internetowej online.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przeprowadzeniu procesu rekrutacji, rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją (art. 6 ust. 1 lit f, RODO).
3. Administrator będzie przetwarzał pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana dane osobowe kategorii określonej w art. 221 §1 Kodeksu Pracy czyli:
imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz zdobyte uprawnienia. a także inne dane podane przez Panią/Pana dobrowolnie.
4. Powierzone dane, które w wyniku obecnie przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej zostały odrzucone lub opatrzone wynikiem negatywnym naboru przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji i po tym czasie trwale usunięte. Wyjątek stanowić będą dane zebranych podczas rekrutacji ciągłej oraz dane osób które wyraziły zgodę na użycie ich na poczet przyszłych rekrutacji, w tym przypadku termin ten zostanie wydłużony do końca roku kalendarzowego następnego po roku, w którym to dane zostały przekazane Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit f, RODO). Administrator nie przetwarza danych osobowych dostarczonych poza wyznaczonymi przez siebie rekrutacjami dłużej niż to niezbędne, dlatego tego typu dane zostają niezwłocznie i trwale usunięte.
5. W celu złożenia prawidłowej aplikacji prosimy o umieszczenie w niej następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej dotyczącej procesu rekrutacji. Zapoznałem się z treścią tej klauzuli oraz z moimi uprawnieniami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).”
6. Jeśli wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji proszę w aplikacji umieść tę zgodę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RADCA PRAWNY MARIUSZ TUREK ADWOKAT JACEK WAŻNY danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora (osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu).
8. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do dobrowolnie przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f, RODO czyli na przeprowadzeniu procesu rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w ogłaszanych przez Administratora rekrutacjach.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informujemy, iż:
W sprawach RODO, w celu przysługujących uprawnień, sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, można kontaktować się za pomocą niniejszej strony internetowej online.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
– wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
– dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
Administrator będzie przetwarzał pozyskane od kontrahentów dane osobowe takie jak:
imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL lub nr dokumentu tożsamości, numer telefonu, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję, przebieg dotychczas zdobytego doświadczenia oraz zdobytych uprawnień.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia roku w którym zakończyła się współpraca lub – także przed zawarciem umowy od momentu przekazania – i po tym czasie trwale usunięte.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
Kontrahent ma prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
Kontrahent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli realizacji warunków zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości dalszej współpracy z Administratorem.