Telefon
Zegar

Specjalizacje

Budynek

PRAWO BUDOWLANE

Obsługa prawna transakcji występujących na rynku nieruchomości Obsługa prawna inwestycji budowlanych, opiniowanie umów i kontraktów budowlanych ( w tym w oparciu o procedury FIDIC), w

Czytaj więcej
Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / RODO

Pełna obsługa prawna przy wdrażaniu przepisów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych Sporządzenie projektów dokumentów związanych z ochroną danych

Czytaj więcej
Prawa autorskie

PRAWO AUTORSKIE I KONKURENCJI

Autorskie prawa majątkowe Umowy przenoszące prawo do utworów Umowy upoważniające do korzystania z prawa, przedmiotu, utworu- czyli umowy licencyjne Wynalazki i patenty Postępowanie przed Urzędem

Czytaj więcej
Bank

PRAWO BANKOWE

Umowa o udzielenie gwarancji bankowej, poręczenia i akredytywy Umowa przekazania środków finansowych Umowa factoringu Umowa o kredyt inwestycyjny Umowa rachunku bankowego Reprezentacja kredytobiorcy zarówno na

Czytaj więcej
Praca

PRAWO PRACY

Reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach przed Sądem Pracy Odwołania od decyzji ZUS Rozwiązanie umowy przez pracownika Rozwiązanie umowy przez pracodawcę Urlop, czas pracy, godziny

Czytaj więcej
Rodzina

PRAWO RODZINNE

Rozwód Separacja Alimenty Ustalenie kontaktów z dzieckiem Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej Opieka Kuratela Mediacje

Czytaj więcej
Waga-Prawo

PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa Reprezentacja podejrzanego podczas dochodzenia lub śledztwa Obrona w procesie obwinionego i oskarżonego Reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem w procesie karnym przed sądami

Czytaj więcej
Logo Gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE

Prowadzenie spraw o zapłatę Zabezpieczenie roszczeń w oparciu o weksle, poręczenia, zastawy, przewłaszczenia i hipoteki Postępowania reklamacyjne Transport towarów (Prawo przewozowe i Konwencja CMR) Dochodzenie

Czytaj więcej