Telefon
Zegar

specjalizacje

Administracja

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH

Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych Porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej Wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych Odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych Wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych Wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego Skargi oraz skargi nadzwyczajne oraz reprezentacja.

Budynek

PRAWO BUDOWLANE

Obsługa prawna transakcji występujących na rynku nieruchomości Obsługa prawna inwestycji budowlanych, opiniowanie umów i kontraktów budowlanych ( w tym w oparciu o procedury FIDIC), w tym umowy z podwykonawcami Pozyskiwanie wszelkich zgód i pozwoleń administracyjnych Doradztwo w postępowaniach administracyjnych i przetargowych Przygotowanie i opiniowanie umów najmu oraz umów dzierżawy Przeprowadzanie badania prawnego nieruchomości i regulowanie.

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / RODO

Pełna obsługa prawna przy wdrażaniu przepisów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych Sporządzenie projektów dokumentów związanych z ochroną danych osobowych, takich jak polityki prywatności, rejestry czynności przetwarzania danych, instrukcje zarządzania systemem informatycznym, polityki bezpieczeństwa, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, ewidencje osób upoważnionych, analizy ryzyka Usługi związane z przygotowywaniem polityk.

Updałość

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania upadłościowego, naprawczego, w tym postępowania w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej Zgłaszanie wierzytelności, dokonywanie zmiany wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym Przygotowywanie analizy prawnej przedsiębiorstwa pod kątem obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania naprawczego Reprezentacja członków zarządu spółek kapitałowych w postępowaniach związanych z nieterminowym wdrożeniem procedur upadłościowych, w tym w postępowaniach związanych.

Prawa autorskie

PRAWO AUTORSKIE I KONKURENCJI

Autorskie prawa majątkowe Umowy przenoszące prawo do utworów Umowy upoważniające do korzystania z prawa, przedmiotu, utworu- czyli umowy licencyjne Wynalazki i patenty Postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej

Bank

PRAWO BANKOWE

Umowa o udzielenie gwarancji bankowej, poręczenia i akredytywy Umowa przekazania środków finansowych Umowa factoringu Umowa o kredyt inwestycyjny Umowa rachunku bankowego Reprezentacja kredytobiorcy zarówno na etapie przedsądowym, jak również przed sądami powszechnymi w sprawach kredytów frankowych Usunięcie niedozwolonych postanowień, tzw. klauzul abuzywnych z umów kredytowych Unieważnienie umowy kredytowej

Praca

PRAWO PRACY

Reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach przed Sądem Pracy Odwołania od decyzji ZUS Rozwiązanie umowy przez pracownika Rozwiązanie umowy przez pracodawcę Urlop, czas pracy, godziny nadliczbowe Mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Obowiązki i odpowiedzialność pracownika i pracodawcy BHP Zwolnienia grupowe

Rodzina

PRAWO RODZINNE

Rozwód Separacja Alimenty Ustalenie kontaktów z dzieckiem Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej Opieka Kuratela Mediacje

Waga-Prawo

PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa Reprezentacja podejrzanego podczas dochodzenia lub śledztwa Obrona w procesie obwinionego i oskarżonego Reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem w procesie karnym przed sądami powszechnymi Występowanie w charakterze obrońcy w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa skarbowe przed sądami obu instancji oraz przed Sądem Najwyższym Sporządzanie zażaleń, apelacji kasacji, wniosków o wznowienie postępowania Asysta prawna.

Logo Gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE

Prowadzenie spraw o zapłatę Zabezpieczenie roszczeń w oparciu o weksle, poręczenia, zastawy, przewłaszczenia i hipoteki Postępowania reklamacyjne Transport towarów (Prawo przewozowe i Konwencja CMR) Dochodzenie należności z kar umownych Obrona przed nieuzasadnionymi potrąceniami Wykonanie zastępcze Negocjowanie i redagowanie umów gospodarczych